Met kennis van soorten en hun habitats

Om natuurwaarden in kaart te brengen of de toestand van de natuur te evalueren, is inventarisatie van soorten en habitats nodig: waar komt wat en in welke mate voor? Met monitoring volgen we de toestand van de natuur in tijd en ruimte. Natuurbalans-Limes Divergens verzorgt heldere rapportages voor uw organisatie.

Kom meer te weten over wat er groeit en bloeit

We verzorgen voor u inventarisatie en monitoring bij:

 • Evaluatie van natuurbeheer: voor beheerders van natuurterreinen is de toestand van de natuur belangrijk voor duurzaam beheer.
 • Natuurwetgeving: zijn beschermde soorten en habitats aanwezig en welke natuurschade valt te verwachten?
 • Natuureffectstudies: bijvoorbeeld ter onderbouwing van MER’s of om veranderingen in natuur en landschap te volgen en te evalueren (o.m. effect van natuurontwikkeling, effect van aanleg ecoduct).
 • Toekenning van beheersubsidie: voor de subsidieregeling natuur en landschap (SNL) brengt Natuurbalans-Limes Divergens flora en vegetatie, broedvogels en insecten in kaart.
 • Natura 2000 habitattypen: Natuurbalans-Limes Divergens kan de kwaliteit vastleggen en de ontwikkeling in de tijd volgen, bijvoorbeeld voor de evaluatie van beheer- en inrichtingsmaatregelen.
 • Bescherming van soorten en habitats in bijvoorbeeld Natura 2000 gebieden: om effecten van beheer en inrichtingsmaatregelen op de natuur in te schatten is kennis nodig over levenswijze, home-range en habitatpreferentie van soorten.
 • Kaderrichtlijn Water (KRW): karteringen in verband met macrofyten en visstandbemonsteringen ten behoeve van KRW-beoordelingen.
   

Karteringen worden uitgevoerd conform standaardinventarisatieprotocollen. De dataverwerking in het veld vindt plaats met ondersteuning van een mobiele GIS-applicatie met GPS. Gegevens worden zo nauwkeurig vastgelegd en in GIS verwerkt tot overzichtelijke rapportages.

Laat het in kaart brengen

Alle soortgroepen in beeld

Natuurbalans heeft veel specialistische kennis in huis om de verschillende soortgroepen in beeld te brengen:

 • flora en vegetatie (mossen en hogere planten)

 • sprinkhanen en krekels

 • libellen

 • dagvlinders

 • loopkevers

 • vissen

 • amfibieën

 • reptielen

 • vogels

 • vleermuizen

 • spitsmuizen, woelmuizen en echte muizen

 • marterachtigen

 • overige zoogdieren

 • overige soortgroepen.

Natuur in bloei Zo gaan we te werk

Inventarisatie & monitoring door Natuurbalans-Limes Divergens

Meer informatie?