Met advies van Natuurbalans-Limes Divergens

Bij ruimtelijke ingrepen, beheer en achterstallig onderhoud bestaat de kans op schade aan beschermde diersoorten of natuurgebieden. De initiatiefnemer krijgt te maken met verplichtingen in het kader van de Nederlandse natuurwetgeving. Per 1 januari 2017 is dit de Wet natuurbescherming (Wnb) geworden. In het buitengebied is tevens het Natuurnetwerk Nederland (NNN) van kracht.

De meerwaarde van een ecologisch adviesbureau

Natuurbalans-Limes Divergens in Nijmegen verzorgt het gehele traject van ecologisch vooronderzoek: van de ontheffingsaanvraag tot ecologische begeleiding bij de uitvoering. Bij projecten in heel Nederland werken wij volgens onderstaande vijf stappen:

1. Oriënterend onderzoek: de quickscan

Op basis van bestaande natuurgegevens en een oriënterend veldbezoek beoordeelt Natuurbalans op de aanwezigheid van beschermde natuurwaarden, of aanvullend ecologisch veldonderzoek noodzakelijk is en of met passende maatregelen natuurschade kan worden voorkomen.

 

2. Met de uitvoering van een Natuurtoets vindt een uitgebreid onderzoek van de natuurwaarden plaats

  • Veldonderzoek naar aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden, conform standaardinventarisatieprotocollen.

  • Oriëntatietoets en/of passende beoordeling in het kader van Natura 2000-gebiedsbescherming.

  • Mitigatieplan: maatregelen om natuurschade te voorkomen, zodat een ontheffing/vergunning mogelijk niet nodig is.

  • Vaststellen of een ontheffingsaanvraag (beschermde soorten) of vergunningaanvraag (Natura 2000 gebiedsbescherming) nodig en mogelijk is in het kader van de Wet natuurbescherming, en welke voorwaarden hierbij gelden.

  • Verplichtingen uitwerken voor NNN.

  • Compensatieplan: wanneer natuurschade niet voorkomen kan worden, moet een compensatieplan worden opgesteld, met maatregelen om natuurwaarden (elders) te herstellen.

3. Verzorgen van ontheffings- of vergunningsaanvraag beschermde soorten/beschermde gebieden in het kader van de Wet natuurbescherming namens de opdrachtgever

 

4. Ecologische begeleiding bij de uitvoering van uw werkzaamheden

Na voorlichting op de bouwplaats voorkomt de ecologische begeleiding overtreding van de natuurwetgeving. Verplaatsing van planten en dieren (zoals wegvangen amfibieën en verplaatsen planten) behoort ook tot de mogelijkheden. Medewerkers van Natuurbalans zijn VCA-gecertificeerd.

 

5. Advies over het borgen van natuurwetgeving in uw organisatie of bedrijf, bijvoorbeeld met een 'Gedragscode natuurwetgeving'

Natuurbalans-Limes Divergensadvies over natuurwetgeving

Neem direct contact met ons op